Filmování v Římě
Feb 17, 2013Public
Photo: Základní data z dějin Říma.
Řím leží na řece Tiberu. Podle římského historika Marka Terentia Varrona byl Řím založen 21. dubna roku 753 př.n.l. Od založení, v roce 753 až do roku 510 př.n.l., vládli Římu králové. V letech 510 až 30 př.n.l. vedli Římskou republiku konzulové a od roku 30 př.n.l. do roku 476 n.l. vládli Římu císařové. S úpadkem impéria se stal Řím centrem světské a duchovní moci katolické církve a hlavním městem papežského či církevního státu až do 20. září 1870, kdy italská armáda dobyla Řím a věčné město se stalo hlavním městem sjednocené Itálie. Vatikán, malé území o rozloze 0,440 km čtverečních, zahrnující Baziliku svatého Petra, náměstí před bazilikou a Vatikánské paláce, spadá pod svrchovanost papežů a od roku 1929 se nazývá Stato della Città del Vaticano. Řím má přibližně 3 miliony obyvatel.
Photo: Kapitol.
Kapitol, kdysi posvátné místo zasvěcené bohům, kde končily triumfální průvody vítězných vojevůdců, dnes sídlo starosty a magistrátu, byl po tisíciletí a je i dnes živým srdcem Říma.
Photo: Na Kapitol se vystupuje po schodišti, zvaném Cordonata. Navrhl je velký Michelangelo Buonarroti pro triumfální vstup císaře Karla V. na Kapitol v roce 1536.
Photo: Cestou schodištěm Cordonata na Kapitolské náměstí se po levé straně díváme do zeleně a na sochy.
Photo: Po stranách schodiště při ústí na náměstí papež Řehoř XIII. v roce 1583 nechal umístit dvě velká sousoší Dioscúrů.
Photo: Sochy pocházejí z pozdní císařské doby a byly objeveny v nedalekém ghetu.
Photo: Po schodišti vystoupíme na Kapitolské náměstí navržené Michelangelem pro velkorysého papeže Pavla III. (1534-1549). Tehdy již starý Michelangelo nechal postavit do středu náměstí na nový podstavec bronzovou jezdeckou sochu římského císaře Marka Aurelia (161-180).
Za sochou Marka Aurelia je budova paláce Senatorio (senátu). Je postavena na zbytcích antického Tabularia, které sloužilo jako státní archiv antického Říma. Palác Senatorio je dnes sídlem starosty Říma.
Photo: Socha Marka Aurelia je jediná jezdecká socha, která se dochovala z mnoha bronzových soch, které zdobily antický 
Řím. V roce 1997 nahradila na náměstí originál antické sochy její kopie. Původní bronzová socha prošla dlouhým a delikátním restaurováním a je vystavena ve velkém sále s prosklenými stěnami v Paláci dei Conservatori v Kapitolských muzeích.
Photo: Císař Marcus Aurelius velmi svědomitě plnil své vladařské povinnosti,
a proto náleží k nejlepším římským císařům. Osvědčil se také jako dobrý vojevůdce. Zabýval se i filozofií a napsal filozofický spis Hovory k sobě, ve kterém sebral krátké úvahy o povinnostech člověka k sobě i druhým. Pro tuto svou činnost je nazýván filozofem na trůně.
Photo: Autorem fontány a schodiště paláce Senatorio je Michelangelo.
Photo: Porfyrová a mramorová socha bohyně Minervy, později považovaná za sochu bohyně Říma. Je součástí fontány se schodištěm paláce Senatorio.
Photo: Sochy po stranách fontány znázorňují řeky Tiber a Nil.
Photo: Sochy po stranách fontány znázorňují řeky Tiber a Nil.
Photo: SPQR - označení římského patricijsko-plebejského státu.
Zkratka SPQR znamená latinsky Senatus populusque Romanus.
V češtině to znamená "senát a lid římský". Tato zkratka je k vidění i na budovách na Kapitolském náměstí.
Photo: Kapitolské náměstí ve čtvrteční podvečer 10. ledna 2013.
Photo: Se založením "věčného města Říma" je spjata legenda o vlčici a bratrech Romulovi a Rémovi.
Bronzová socha vlčice s Romulem a Remem na Kapitolu.
Photo: Koloseum.
Letecký pohled na Koloseum (fotografie pořízena z plakátu uvnitř Kolosea).
Stojí za povšimnutí porovnání rozlohy a dimenzí stavby s okolními budovami.
Photo: Koloseum.
Na konci ulice Fori Imperiali, mezi vrchy Esquilin, Palatin a Celio, stojí jeden z největších divů římské civilizace, KOLOSEUM. S výstavbou tohoto obrovského amfiteátru, jehož impozantní zbytky i dnes budí obdiv k antické majestátní kráse, začal císař Vespasianus v roce 72 n.l. a dokončil ji jeho syn Titus v roce 80. Jako otroci pracovali na stavbě Kolosea židovští zajatci. Stavba by se měla správně nazývat Fláviovský amfiteátr, ale Římané začali říkat amfiteátru Koloseum jednak kvůli samotným rozměrům nové stavby, jednak kvůli soše Neronova Kolosu, která stála kdysi v sousedství amfiteátru.
Photo: Koloseum při pohledu z Forum Romanum.
Koloseum mělo prakticky funkci gigantického stadiónu naší doby, ale představení, která měli Římané v oblibě, to byly jiné hry. Byly to ludi circenses, vymyšlené koncem republikánské epochy s cílem budit a živit válečného ducha Římanů, ducha, díky kterému se stali pány tehdejšího světa. Z těchto her se zrodila profese gladiátorů. Tito muži byli vycvičeni k boji na život a na smrt, k boji s divokými šelmami, které zvyšovaly napínavost představení. Dión Cassius tvrdil, že inaugurace amfiteátru trvala sto dní a během těchto oslav, že bylo zabito 9000 divokých šelem. Často, když skončilo představení honu na divoké šelmy, aréna se nechala zaplavit vodou, aby se mohla konat představení námořních bitev.
Photo: Mnich Télemachos se stal mučedníkem ve jménu lidskosti. A od té doby se již nelítostné hry nekonaly. Koloseum je stavba s eliptickým půdorysem. Hlavní podélná osa měří 187 metrů, vedlejší příčná osa měří 155 metrů. Vnější fasádu třípatrové stavby s otevřenými arkádami v přízemí a dvou patrech, zdobí tříčtvrteční sloupy a polosloupy, v přízemí dórské, v prvním patře iónské a ve druhém korintské. Nejvyšší patro pak zdobily korintské pilastry. Vnější obvod má tvar elipsy s 80 oblouky. Do Kolosea se vstupovalo 4 branami situovanými na poloosách elipsovitého půdorysu, které vedly na ochozy, odkud se vystupovalo do hlediště. V centru jedné strany hlediště bylo křeslo císaře, zvané "suggesto".
Photo: Další prostory byly přísně vyhrazeny pro senátory a císařskou rodinu, jiné pro civilní a vojenské tribuny atd. Zvláštní prostory byly vyhrazeny ženatým mužům, mládeži v doprovodu vychovatelů, rodinám, služebnictvu, ženám a prostému lidu. Obvykle byl amfiteátr nekrytý, ale v případě špatného počasí či velkého vedra, chránila diváky plátěná střecha, kterou tvořil systém plachet zvaných velarium, obsluhovaný dvěma skupinami námořníků z flotily v Ravenně a Capo Miseno. Obě skupiny námořníků se účastnily také umělých námořních bitev, které patřily často k programu her v Koloseu. V době své největší slávy, Koloseum bezpochyby poskytovalo velkolepou a grandiózní podívanou. Dnes, po staletích, Koloseum je chloubou Říma a pro návštěvníky úžasnou památkou.
Photo: Vnitřní prostory Kolosea v 1. patře.
Photo: Vnitřní prostory Kolosea v 1. patře.
Photo: Interiér Kolosea v dnešním stavu.