Шувууд Birds
Oct 14, 2008Public
Photo: Гангар хун / Whooper Swan /
Photo: Гангар хун / Whooper Swan /
Photo: Гангар хун / Whooper Swan /
Photo: Гангар хун / Whooper Swan /
Photo: Гангар хун   / Whooper Swan /
Photo: Мөнгөлөг цахлай. / Herring Gull /
Photo:
Photo: Их хөх бух. / Great Tit /
Photo: Мөнгөлөг цахлай. / Herring Gull /
Photo: Хумхин нугас. / Common Mergancer /
Photo: Хумхин нугас. / Common Mergancer /
Photo:
Photo: Цагаан ууль.  Snowy Owl
Photo:
Photo: Тураг Гогой. Great Cormoran
Photo: Хурган цахлай. / Little Gull /
Photo: Brown Shrike  & Ухаа Дунхай  / Сибирский Жулан /
Photo: Eurasian Jay & Цагчаа Ятгашаазгай
Photo: Willow Tit & Хүрэн толгой хөхбух
Photo:
Photo: Bunting & Хөмрөг
Photo: Bunting & Хөмрөг
Photo: Энхэт бялзуухай. Bohemian Waxwing
Photo: Энхэт бялзуухай. Bohemian Waxwing