Ảnh Huế Xưa
Apr 20, 2011Public
Photo: Lễ mừng thọ “tứ thập niên” vua Khải Định: Kỳ đài treo cờ hoàng gia ở cột cờ chính và rất nhiều cờ, phướn xung quanh
Photo: Chợ Đông Ba
Photo: Các quan quỳ trước sân chầu trong lễ mừng thọ vua Khải Định
Photo: Chợ Đông Ba
Photo: Kiệu của vua Nguyễn đang đi giữa đường phố Huế dưới sự bảo vệ cẩn mật của hàng quan, lính trong một ngày lễ cung đình
Photo: Chợ Đông Ba
Photo: Lính của vua mang cờ
Photo: Chợ Đông Ba
Photo: Trang phục thái tử Khải Định trong ngày lễ
Photo: 22 Mar 1968, Perfume River, Hue, South Vietnam --- Pedestrians make their way up the existing span of the Bach Ho Bridge after carefully crossing the makeshift center span. The bridge near Hue, South Vietnam, had been partially destroyed during the Tet Offensive of the Vietnam War. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Photo: Trang phục quan văn trong lễ tế Nam Giao
Photo: Cầu Trường Tiền Xưa
Photo: Vũ công hoàng gia mang khiên đang hát dưới sự điều khiến của  1 quan "nhạc công"
Photo: Cầu Trường Tiền Xưa
Photo: Lễ hội trên đoạn sông Phủ Cam
Photo: Cầu Trường Tiền Xưa
Photo: Vật tế trời trong lễ tế Nam Giao
Photo: Cầu Trường Tiền Xưa
Photo: Sắp xếp đội ngự binh ở cửa Ngọ Môn chuẩn bị khởi hành đi lễ tế Nam Giao
Photo: 22 Mar 1968, Hue, South Vietnam --- Pedestrians carefully cross the makeshift center span of a bridge that has been partially destroyed during the Vietnam War near Hue, South Vietnam. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Photo: Đội voi ngự của Tử Cấm Thành triều Nguyễn ngày Quốc khánh
Photo: Quan và lính hầu vua Bảo Đại trong ngày vua đăng quang
Photo: Võ quan mang kiếm, giáo đứng cạnh trống lễ hội
Photo: Bộ phận bếp của vua đang làm thịt và nấu các món từ dê, lợn, bò sau lễ