590611เปิดป้ายพิพิธภัณฑ์พระเจ้าพร้าโต้ 1
Jun 11, 2016Public