590611เปิดป้ายพิพิธภัณฑ์พระเจ้าพร้าโต้ 2
Jun 11, 2016Public