อำลาราชการ
Sep 27, 2015Public
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: บรรจุครั้งแรก ๑๘ ตุลาคม ๒๕๑๙ โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
Photo: คำสั่ง ย้ายมาโรงเรียนบ้านหนองลาดควาย ๒๐ เมษายน ๒๕๒๖
Photo:
Photo: มารับตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย ๒๖ มิถุนายน ๒๕๒๖
Photo: ผมยังคงเป็นส่วนหนึ่งของสังคมบ้านเรา
Photo: เงินเดือน ๓๕๒๕ บาท
Photo: สอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ มีนักเรียน ๑๘ คน
Photo: เคยพูดหน้าเสาธงกับนักเรียน "ครูจะเป็นคนสุดท้ายที่จะออกจากโรงเรียนแห่งนี้"
Photo: ขอบคุณชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ที่ร่วมงานการศึกษา
Photo: กฎอิทัปปัจจยตา :: ธรรมชาติที่อาศัยกันละกันเกิดขึ้น
Photo: อิมสฺมึ สติ อิทํ โหติ เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี
Photo: อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ 
เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น
Photo: อิมสฺมึ อสติ อิทํ น โหติ เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี
Photo: อิมสฺส นิโรธา อิทํ นิรุชฺฌติ 
เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป