2015-11-14 Phan Sơn, Bắc Bình, Bình Thuận
Nov 16, 2015Public
Photo: Hopetoday giúp 200 phần quà , đường, dầu & bột ngọt cho người Dân Tộc ở Phan Sơn/Huyện Bắc Bình/Bình Thuận
Photo:
Photo: Mỗi bao gao 15kg .
Photo:
Photo: 200 phần quà cho người Dân Tộc ở Phan Sơn, Bắc Bình/Binh Thuân .  20 phần cho người già n
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: