Giếng Nước ở Cà Mâu
Jul 6, 2013Public
Photo: Bạn của ND giúp xây 3 giếng nước cho người nghèo ở Cà-Mâu, mỗi giếng $3.8 triệu =  $190.00 USD
Photo: Vì vấn đề "sensitive" phải để tên ân nhân thay vì tên HT
Photo: