Một thoáng NLS Cần Thơ 2011
Jan 16, 2011Public
Photo: Trái sang : Mai, Kim Loan, Xinh, Kim Chi (CT), Kim Hạnh (CT)
Photo: Loan, Mai, Chi, Bé (ông xã Hạnh ), Hạnh .
Photo: Người Đẹp Bình Dương ở Tây Đô
Photo: Hữu Đức (bạn cùng lớp với Loan, Mai), Khởi.
Photo: Bé CN, Khởi MS
Photo:
Photo: Mùi quá!
Photo: Về Lấp Vò Đồng Tháp thăm thầy Công (ở Úc về chơi).
Thầy Công, Kim Huôi (em thầy Công), Kim Loan, Mẹ thầy  Công, Mai, Chi, Khởi
Photo: Quá đả!
Photo: Kim Chi & Kim Loan
Photo: Bạch Mai & Kim Chi
Photo: Thầy Công, Kim Chi, Kim Loan và Bạch Mai
Photo: Loan, Mai MS, Hạnh, Chi CT
Photo: Loan,mẹ T. Công, Chi, Mai
Photo: Đố ai biết Kim Loan và Bạch Mai?
Photo: Anh Hữu Đức MS ( bạn cùng lớp với Mai , Loan) và
 Anh Văn Cao (bạn cùng lớp với Khởi )
Photo: Anh Đức , Anh Trung Chánh (bạn cùng lớp với Mai,Loan)