Ảnh Lưu Niệm do thầy Tấn gởi
May 7, 2011Public
Photo: Đoàn Nông Gia Tương Lai Đất Nâu (NLSBD) cắm trại tại Gò Đậu 1974
Photo: Đoàn Nông Gia Tương Lai Đất Nâu (NLSBD) cắm trại tại Gò Đậu 1974
Photo: Thầy Thi. Bên trong là nơi cắm  trại Đoàn NGTL Đất Nâu/NLSBD
Photo: Đoàn Nông Gia Tương Lai Đất Nâu (NLSBD) cắm trại tại Gò Đậu 1974: Túc cầu giao hữu giữa các đoàn NGTL
Photo: Thầy  Sâm, Linh, Lợi, Dương  dự đám cưới thầy Tấn năm 1972
Photo: Thầy V T Đức, Hưng, Quýt, Sâm, Linh, Lợi