Hình Lưu Niệm do Trần Kim Chi gởi về
May 29, 2011Public
Photo:
Photo: Nguyễn thị Thơ (CN 2 K6), Phan thị Mai (CN2 K6), Đặng Hiệp Hòa (CN2 K6), Trần kim Chi (CN2 K6), Nguyễn thị Hồng Nhan (CN2 K6), Đặng thị Sen (CN2 K6).
Photo:
Photo:
Photo: Nông gia tương lai "SỐNG" cấm trại tại NLS Định tường.
Photo:
Photo: Lê Hữu Khương ( MS1 K6); Châu Hoàng Sơn (MS1 K6); Sen (CN2 K6) ; Nguyễ thị Tươi ( CN2 K4).
Photo: Mai - Nhan - Sen - Chi.