1-1-2009
Jan 1, 2009Public
Photo: Ban liên lạc NLSBD họp chuẩn bị ngày Họp Mặt T.Thống 1/1/2009 
Từ trái sang: Hưng, Nhân, Sanh, Hoàng, Chi, Chánh, Năm
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: