2003 Kites
Jan 30, 2010Public
Photo: Berkeley Kite Festival Custom Rainbow E2s by Prism kites.
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: This is the Photoshopped version of the previous picture.
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: