Keynsham Photographic Society Launch of Exhibition
Nov 17, 2016Public
Photo: