Visit to the Royal United Hospsital - 7 November
Nov 21, 2016Public
Photo: