Empreintes 1998
Feb 18, 2010Public
Photo: "Empreintes"11 900x600 contrecollage sur alu 01/01 © Olivier Perrot 1998
Photo: "Empreintes"10 900x600 contrecollage sur alu 01/01 © Olivier Perrot 1998
Photo: "Empreintes"07 900x600 contrecollage sur alu 01/01 © Olivier Perrot 1998
Photo: "Empreintes"06 900x600 contrecollage sur alu 01/01 © Olivier Perrot 1998
Photo: "Empreintes"03 900x600 contrecollage sur alu 01/01 © Olivier Perrot 1998
Photo: "Empreintes"02 900x600 contrecollage sur alu 01/01 © Olivier Perrot 1998
Photo: © Olivier Perrot 1998 "Empreintes" Atelier Montrouge 1998
Photo: © Olivier Perrot 1998 "Empreintes" Expo Parson'School Paris 1999
Photo: © Olivier Perrot 1998 4 "Empreintes" Atelier Vitry 2010
Photo: "Empreintes"10 900x600 contrecollage sur alu 01/01 © Olivier Perrot 1998
Photo: "Empreintes"03 900x600 contrecollage sur alu 01/01 © Olivier Perrot 1998
Photo: "Empreintes"11 900x600 contrecollage sur alu 01/01 © Olivier Perrot 1998
Photo: "Empreintes"02 900x600 contrecollage sur alu 01/01 © Olivier Perrot 1998
Photo: "Empreintes" 900x600 contrecollage sur alu 01/01 6 Photogrammes © Olivier Perrot 1998