Pakutuvėnų kaimo gyventojai
Sep 18, 2011Public
Photo: Nuotrauka prie Pakutuvėnų klebonijos po bažnyčios pamatų pašventinimo 1942 m.
Stovi iš kairės: Stropus Vladas, Rupeika Izidorius, nežinomas, Rūtė (iš Karklėnų), Ed.Burkanas (bažnyčios meistras), Grigalauskas Petras, Petras Gagilas (Kartenos viršaitis), kun. P. Žvirblis (Kartenos klebonas).
Sėdi iš kairės: Kulių klebonas, Regina Gagilaitė, Rupeikienė, Jaruslava Stropienė, kun. J. Olšauskis, prel. P. Pukys, Stanislava Gagilienė, V. Ivinskis, Stanislava Stropienė, Stropus Justinas.
Sėdi ant žemės iš kairės: Pulcherija Olšauskaitė, Drakšienė, du nežinomi, Marijona Grigalauskienė.
Nuotrauka iš Stanislavos Šimkienės asmeninio archyvo
Photo: Pakutuvėnų bažnyčios choras prie Stanislovo Grigalauskio trobos, kurioje gyveno ir vargonininkas. ~1947 m.
Viršuje iš kairės stovi: Grigalauskas Jonas, nežinomas, Rūta Stroputė, Norkus (iš Karklėnų).
Antroje eilėje: Grigalauskas Stasys, Stropus Ignas, Vitkus Petras, nežinomas, Valerija Gaudutytė, Stuopelytė Stasė, Drungilaitė Sofija, Juzefa Stroputė (teta Rūtai), Stuopelytė Stasė (puseserė pakutuvėniškei Stasei).
Sėdi: Drungilaitė Stasė, Valužytė Malvina, Brazdeikytė (Varputienė) Rožė, klebonas J. Daunoras, vargonininko žmona (Jablonskienė, Zablonskienė (?)), nežinomas, Grigalauskas Stanislovas, nežinoma.
Nuotrauka iš Stanislavos Stuopelytės asmeninio archyvo
Photo: Vyskupas V. Borisevičius šventina Pakutuvėnų bažnyčią. 1943 11 29 d. Nuotrauka iš Stanislavos Grigalauskaitės asmeninio archyvo
Photo: Prie klebonijos. ~1948 m. Iš kairės: Stonkus Alis (iš Kaušėnų), Juzefa Grigalauskaitė,
šeimininkė Vita, kun. J. Daunoras. Nuotrauka iš Janinos Bušmienės asmeninio archyvo
Photo: Vienintelė nuotrauka, kurioje galima įžiūrėti klebonijos pastatą. Stovi iš kairės: Jacinta Grigalauskaitė, Marytė Žilinskaitė, Nijolė Levinskaitė, Danutė Grigalauskaitė. ~1950 m. Nuotrauka iš Marytės Daukšienės (Žilinskaitės) asmeninio archyvo
Photo: Į laidotuves susirinkdavo visas kaimas. 1944 m. laidoja ūkininkų Rupeikų augintinį Justiną Šakinį. Nuotraukoje matyti Izidoriaus Rupeikos namas, statytas 1924 m. Jame nuo 1949 iki 1964 m. buvo Aleksandravo septynmetė mokykla. Šeimininkas buvo ištremtas į Sibirą. Nuotrauka iš Stanislavos Stuopelytės asmeninio archyvo
Photo: Iš dešinės: Stasė Stuopelytė, Vida Žilinskaitė, Zuzana Žilinskienė.
Vidos Žilinskaitės archyvo nuotrauka.
Photo: Iš kairės pirmoje eilėje: Marytė Žilinskaitė (Daukšienė), Zita Verkytė, Zita Stončiūtė, Birutė Šakinytė (Stončienė), Valiūnė Milašiūtė (iš Kūlupėnų), Šližius Liudas (iš ?).
Antroje eilėje iš kairės: Darius Žilinskas (Marytės brolis), Juozas Šakinis, Andrius Žilinskas (Marytės brolis). ~1964 m.
Nuotrauka iš Juozo Šakinio asmeninio archyvo.
Photo: Jasinskas su sūnumis Povilu (dešinėje) ir Juozu (kairėje) bei dukterimi Kristina. 1927 m. Nuotrauka iš Birutės Kubilienės asmeninio archyvo.
Photo: Jasinskų šeima. Pirmoje eilėje iš kairės stovi: nežinoma, Vincenta, Scholastika, Marcelė.
Antroje eilėje: Kristina, motina Kristina, Aniceta, Stasys, tėvas, Povilas. Priekyje stovi Juozas. ~1920 m. Nuotrauka iš Birutės Kubilienės asmeninio archyvo
Photo: Stanislovo Grigalausko šeima. Sėdi: Stanislava ir Stanislovas Graigalauskai. Stovi iš kairės dukterys: Morta, Stanislava su dukrele Jaruslava, Aniceta. ~1944 m. Fotografavo Astrauskis Kazimieras. Nuotrauka iš Stanislavos Grigalauskaitės asmeninio archyvo.
Photo: Pakutuvėniškiai (nežinomi). Nuotrauka iš Stanislavos Šimkienės asmeninio archyvo
Photo: Pakutuvėnų jaunimas apie 1920 m. Iš dešinės pirmoje eilėje sėdi: Semoškaitė, 2 nežinomos, dar viena Semoškaitė, Jasinskaitė Marcelė, Pakutuvėnų kaimo mokytoja, Jasinskaitė Vincenta, Dobilas Juzukas, Dobilaitė Liudvika, Dobiliatė (anksti mirusi). Iš dešinės antroje eilėje sėdi: Vladas Stropus, Steponavičius, Brazdeikis, Justinas Stropus, Kazimieras Stropus, Brazdeikis jaunesnysis, Knieta, nežinomas. Terčioje eilėje - nežinomi.
Nuotrauka iš Stanislavos Šimkienės asmeninio archyvo
Photo: Stropus Justinas, Stropus Vladas ir Jonas Knieta stovi ir skaito darbininkų laikraštį „Balsas"
Photo: Stovi Judita Navardauskaitė-Vaitkuvienė, jos vyras Vaitkus, Pakutuvėnų kaimo laiškanešys Kostas Stuopelis (praeityje buvęs Pakutuvėnų bažnyčios vargonininkas). Mokytoja Danutė Navardauskienė, kaimynas Antanas Sauseris, Feliksas Navardauskas, Kazys Mažeika, Zitos Navardauskaitės vyras, Virgina Navardauskaitė-Mažeikienė, apačioje sėdi Stasė Navardauskienė su dukra Zita ir anūkais: Dalia ir Alvydu.
Nuotrauka daryta 1973 m A.Sauserio
Photo: Alfonsas Razma (1908-1990)
Photo: Kairėje stovi Domicėlė Razmienė su dukra Vida ant rankų, dešinėje –  Jadvyga Razmaitė, tėvas Alfonsas Razma ir Danutė Latakienė su sūnum.
Photo: Stovi iš kairės: Stropai Vladas, Justinas, Kazimieras, Saukalas, Stropus Albinas.
Sėdi: Vengalis Kazimieras, Vengalienė (Stroputė) Jecinta, Stropienė Jecinta, Stropus Ignacas (senasis), Saukalienė (Stroputė) Barbora, Stropienė Ieva (fotgrafo žmona).
Vaikai iš kairės: Saukalaitė (mirusi Sibire tubrekulioze), Milda ir Algirdas Stropai (fotografo vaikai). 1920 m. Fotografavo Ignacas Stropus. Nuotrauka iš Stanislavos Šimkienės asmeninio archyvo.
Photo: Iš kairės stovi: Šleinius Leonas (sūnus), Etzold'as Osvaldas, Beniušytė Monika (?), Etzold'as Adolfas, Šleiniūtė-Balsienė Aleksandra, Konstantinas Šeputa (Aleksandravo pagr. m-klos mokytojas).
Sėdi iš kairės: Šleinius Leonas, Šleinienė-Etzoldaitė Emilija, nežinoma, nežinomas. Nuotrauka ~1912 m. iš L.Šleiniaus anūko Prano Balsio asmeninio archyvo.
Photo: Šleinienė-Etzoldaitė Emilija su dukterimi Šleiniūte-Balsiene Aleksandra.
Nuotrauka ~1912 m. iš L.Šleiniaus anūko Prano Balsio asmeninio archyvo.
Photo: Petronėlė Rupeikienė su pirmuoju vyru Gedgaudu. 1920 m.
Photo: Sėdi iš kairės: Aniceta Kulikauskaitė,  Rupeikienė,  Rupeika Izidorius, Justinas Šakinis. Stovi iš kairės: merga, Antanas Šakinis, Skarulskis Pranas.
Juozo Šakino asmeninio archyvo nuotrauka
Photo: Rupeika Izidorius su Rupeikiene Petronėle.
Nuotrauka iš Juozo Šakinio asmeninio archyvo.
Photo: Rupeikos. Nuotrauka iš Juozo Šakinio asmeninio archyvo.