New Folder
Sep 29, 2011Public
Photo: Nhà thờ Đa Tro
Photo: Nhà thờ Đa Tro
Photo: Cộng đoàn nữ tu Phúc Âm Sự Sống tại Đa Tro.
Photo: Thánh lễ tại Đakim
Photo: Thánh lễ tại Đakim
Photo: Thánh lễ tại Đakim I.
Photo: Thánh lễ tại Đakim I.
Photo: chầu tại nhà thờ La Dày
Photo: chầu tại nhà thờ La Dày
Photo: chầu tại nhà thờ La Dày
Photo: Cha Giuse Nguyễn Tiến Dũng, phụ trách Đakim II.