2012 Geitenkeuring DES Hagestein 30 juni.
Sep 11, 2012Public
Photo: Klasse 1: 1 jarige toggenburger geiten.
1a. Renske 14; 1b. Sarie's Femke JH; 1c. Anke 26; 1d. Renske's Fernanda JH; 1e. Renske's Frederika JH;  1f. Sarie's Florieke JH; 1g. Emmy 38.
Photo: Klasse 1: 1 jarige toggenburg​er geiten. 1a. Renske 14; 1b. Sarie's Femke JH; 1c. Anke 26; 1d. Renske's Fernanda JH; 1e. Renske's Frederika JH;  1f. Sarie's Florieke JH; 1g. Emmy 38.
Photo: Klasse 1: 1 jarige toggenburg​er geiten. 
1a. Renske 14; 1b. Sarie's Femke JH; 1c. Anke 26; 1d. Renske's Fernanda JH; 1e. Renske's Frederika JH;  1f. Sarie's Florieke JH; 1g. Emmy 38.
Photo: Klasse 2: 1 jarige bonte geiten.
1a. Sanne; 1b. Meintje 13; 1c. Letty van de Oude Schuur; 1d. Bella's Sarah CH; 1e. Meintje 14; 1f. Lizanne 3.
Photo: Klasse 3: 2 jarige nubische geiten.
1a. Doortje 2 van de Heuvel.
Photo: Klasse 4: boergeiten overlopers.
1a. Famke 1 v/d Kade; 1b. Chantal W; 1c. Christel W; 1d. Christa W; 1e. Clarissa W.
Photo: Klasse 5: eenjarige witte geit.
1a. Karen MP1.
Photo: Klasse 5: eenjarige witte geit. 
1a. Karen MP1.
Photo: Klasse 7: drie en vier jarige toggenburger geiten.
1a. Sarie 179; 1b. Renske's Dolly JH; 1c. Sarie's Danielle JH; 1d. Annelore 3.
Photo: Klasse 8: twee en drie jarige boergeiten.
1a. Famke v/d Limmerik; 1b. Fryske Vlinder 4.
Photo: Klasse 10: overlopers twee jarige witte geit.
1a. Marijke 189.
Photo: Klasse 10; overlopers twee jarige witte geit. 
1a. Marijke 189.
Photo: Klassse 10: overlopers zes jarige toggenburg​er geit. 
1a. Lotte.
Photo: Klassse 10: overlopers zes jarige toggenburger geit.
1a. Lotte.
Photo: Klasse 10: overlopers eenjarige toggenburger geiten.
1a. Sarie's Fabiola JH; 1b. Emmy 41; 1c. Emmy 40; 1d. Emmy 39.
Photo: Eigenaarsgroepen boergeiten.
1a. P. Weessies.
Photo: Eigenaarsgroepen toggenburger geiten.
1a. J. Hazendonk oudere geiten.
1b. J. Hazendonk jongere geiten.
Photo: Eigenaarsg​roepen toggenburg​er geiten. 
1a. J. Hazendonk oudere geiten. 1b. J. Hazendonk jongere geiten.
Photo: Eigenaarsg​roepen toggenburg​er geiten. 
1a. J. Hazendonk oudere geiten. 1b. J. Hazendonk jongere geiten.
Photo: Eigenaarsg​roepen toggenburg​er geiten. 
1a. J. Hazendonk oudere geiten. 1b. J. Hazendonk jongere geiten.
Photo: Uierkampioenschap. 
Hieraan doen mee: Sarie 146; Meintje's Roselien CH; Sarie's Danielle JH; Sarie Femke JH; Karen MP1; Sanne; Doortje 2 v/d Heuvel.
Photo: Sarie 146 wordt uierkampioen 2012.
Photo: Sarie 146 wordt uierkampio​en 2012.
Photo: Sarie 146 wordt uierkampio​en 2012.
Mevr. van Hemert reikt de beker uit.