001 Inventaire des Orthoptères de la ZNIEFF de Montbrun Bocage
Nov 18, 2010Public
Photo: Uromenus rugosicollis   

Orthoptera > Bradyporidae
Photo: Tettigonia viridissima   

Orthoptera > Tettigoniidae
Photo: Gryllus campestris  

Orthoptera > Gryllidae
Photo: Eumodicogryllus bordigalensis

Orthoptera > Gryllidae
Photo: Decticus albifrons   

Orthoptera > Tettigoniidae
Photo: Gryllotalpa gryllotalpa   

Orthoptera > Gryllotalpidae
Photo: Phaneroptera nana  

Orthoptera > Phaneropteridae
Photo: Ruspolia nitidula   

Orthoptera > Conocephalidae
Photo: Roeseliana ( Metrioptera) roeselii

Orthoptera > Tettigoniidae
Photo: Omocestus rufipes
Photo: Omocestus rufipes
Photo: Aiolopus strepens
Photo: Aiolopus strepens
Photo:
Photo:
Photo: Leptophyes punctatissima
Photo: Leptophyes punctatissima
Photo: Platycleis sp.
Photo: Pezotettix giornae
Photo: Pholidoptera griseoaptera
Photo: Tylopsis lilifolia
Photo: Barbitistes fischeri
Photo: Tetrix subulata
Photo: Meconema thalassinum